Ochrana osobných údajov

Platné a účinné od 21.07.2021

( pdf súbor )

Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia a osobných údajov našich zákazníkov a iných užívateľov internetového portálu www.evzory.sk je pre nás veľmi dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci obchodnej spoločnosti L&C Docs, s.r.o., so sídlom Jiráskova 6041/19, 917 02 Trnava, IČO: 53 475 143, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 48208/T (ďalej len „L&C Docs, s.r.o.“).

1.

Ochrana osobných údajov a súkromia užívateľov

1.1.

Pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sú získané prostredníctvom informačného systému prevádzkovateľa na jeho internetovom portáli so súhlasom dotknutých osôb, sa prevádzkovateľ riadi ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

2.

Prevádzkovateľ a dotknutá osoba

2.1.

Prevádzkovateľom internetového portálu www.evzory.sk je v zmysle ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov obchodná spoločnosť L&C Docs, s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá sa zaoberá vývojom a inováciami v oblasti prípravy, spracovávania a správy právnej a komerčnej dokumentácie prostredníctvom použitia informačno – komunikačných technológií a umelej inteligencie.

2.2.

Prevádzkovateľ poskytuje na prevádzkovanom internetovom portáli www.evzory.sk jeho užívateľom jednoduchý a rýchly prístup k automatizovaným informačným systémom, vrátane štandardizovaných vzorov právnych a komerčných dokumentov, prostredníctvom ktorých môžu užívatelia získavať potrebné informácie a vyhotovovať si požadované dokumenty na mieru z vybraných oblastí práva a obchodu, ktoré sú určené pre jednotlivcov i obchodné spoločnosti.

2.3.

Užívateľom, využívajúcim služby a produkty tohto portálu, môže byť fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „užívateľ“).

2.4.

Dotknutou osobou, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sa na účely týchto podmienok v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov rozumie určitá fyzická osoba (jednotlivec alebo zástupca právnickej osoby), ktorá používa tento internetový portál na vyhľadávanie informácií, založenie si svojho užívateľského účtu a na vybratie, úpravu a objednanie niektorého z automatizovaných on-line produktov ponúkaných na tomto portáli prevádzkovateľa (ďalej len „dotknutá osoba“).

3.

Právny základ spracúvania osobných údajov

3.1.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom a poskytovateľmi ním používaných služieb na účely prevádzky tohto internetového portálu a poskytovania on-line produktov prostredníctvom tohto portálu sú ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. a) až c) a f) Nariadenia GDPR, ktoré sú v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) až c) a f) Zákona o ochrane osobných údajov.

3.2.

Ide teda o spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe jedného alebo viacerých z nasledujúcich právnych základov:

  • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa všeobecne záväzného právneho predpisu a
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

4.

Účely spracúvania osobných údajov

4.1.

Prevádzkovateľ má v úmysle zhromažďovať a spracúvať osobné údaje za účelom efektívnej a bezpečnej prevádzky tohto internetového portálu prevádzkovateľa a skvalitňovania služieb a on-line produktov poskytovaných jeho zákazníkom v zhode s oprávnenými záujmami užívateľa a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.2.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutej osoby na základe dobrovoľne udeleného súhlasu pri zriadení, vedení a správe jej užívateľského účtu na portáli prevádzkovateľa za účelom umožnenia užívateľovi ich použitie pri používaní, úprave a odoberaní on-line produktov poskytovaných prevádzkovateľom.

4.3.

Osobné údaje sú získavané prevádzkovateľom od dotknutej osoby na základe dobrovoľne udeleného súhlasu aj pri jej používaní on-line produktov prevádzkovateľa, vrátane tvorby automatizovaných právnych, komerčných alebo úradných dokumentov, kde rozsah spracúvaných údajov v jednotlivých prípadoch môže byť tiež podmienený požiadavkami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na dané úradné, obchodné alebo právne dokumenty, najmä v oblasti súkromného a verejného práva, ktoré sa vzťahujú na požadovaný on-line produkt.

4.4.

Pri úprave a odoberaní služieb a on-line produktov prevádzkovateľa je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné aj na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

4.5.

Osobné údaje sú tiež zhromažďované a spracúvané prevádzkovateľom na bezpečnostné, evidenčné, analytické a archivačné účely súvisiace s prevádzkou tohto internetového portálu prevádzkovateľom, ak tak vyžadujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy alebo oprávnené záujmy prevádzkovateľa a tretích osôb.

4.6.

V súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ spracúva údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené rozsahom nevyhnutne daným účelom, na ktorý sa spracúvajú.

5.

Používanie cookies

5.1.

Prevádzkovateľ na svojom internetovom portáli používa „cookies“, t. j. malé dátové súbory, ktoré prenášajú informácie medzi webovým prehliadačom užívateľa a serverom internetového portálu prevádzkovateľa.

5.2.

Nasledovné typy cookies sú používané poskytovateľom, a to (i.) nevyhnutné cookies, (ii.) preferenčné cookies, (iii.) štatisticko-analytické cookies a (iv.) marketingové cookies.

5.3.

Prevádzkovateľ používa súbory cookies s technickými vlastnosťami, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby webová prezentácia fungovala čo najlepšie, a tým bol zabezpečený užívateľský komfort, účinnosť a bezpečnosť portálu. Tieto súbory cookies umožňujú užívateľovi prechádzať webovú stránku prevádzkovateľa a poskytujú ďalšie základné funkcie webových stránok.

5.4.

Prevádzkovateľ používa tiež súbory cookies, ktoré poskytujú prevádzkovateľovi ďalšie informácie napríklad na účely analýzy dátového prenosu alebo marketingu.

5.5.

Cieľom používania cookies prevádzkovateľom je optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať jeho služby a on-line produkty, prispôsobiť ich záujmom a potrebám užívateľa a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

5.6.

Niektoré cookies môžu byť aj ukladané na zariadení užívateľa (napr. počítač, smartphone, tablet atď.), ak je to nevyhnutné na optimálne zobrazovanie webových stránok prevádzkovateľa na danom zariadení a zvýšenie užívateľského komfortu, účinnosti a bezpečnosti užívania služieb a on-line produktov prevádzkovateľa užívateľom.

6.

Súhlas na poskytovanie a spracúvanie osobných údajov

6.1.

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi súhlas s použitím rôznych cookies prevádzkovateľom pri prvom použití jeho internetového portálu na danom zariadení užívateľa.

6.2.

Dotknutá osoba môže odmietnuť dať súhlas s použitím cookies, ktoré nie sú nevyhnutné na účinnú a bezpečnú prevádzku internetového portálu. V takom prípade dané cookies nebudú používané prevádzkovateľom pri komunikácii s dotknutým zariadením užívateľa.

6.3.

Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, môže ich tiež vypnúť v nastaveniach svojho webového prehliadača. Už uložené súbory cookies je možné spravovať prostredníctvom webového prehliadača.

6.4.

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje pri zriadení svojho užívateľského účtu a súhlas s ich spracúvaním pri uzatvorení zmluvy s prevádzkovateľom vyjadrením súhlasu so všeobecnými obchodnými a produktovými podmienkami prevádzkovateľa, vrátane týchto podmienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, pri zriadení účtu a urobení dotknutej objednávky.

6.5.

Poskytnutie ďalších osobných údajov užívateľa a iných fyzických osôb pri vypĺňaní automatizovaných dokumentov na portáli prevádzkovateľa je vyžadované predovšetkým zákonnou požiadavkou na obsah vybraného automatizovaného dokumentu a je v záujme dotknutej osoby.

6.6.

Neposkytnutie požadovaných osobných údajov má za následok nemožnosť poskytnutia dotknutej služby alebo on-line produktu zo strany prevádzkovateľa.

7.

Cezhraničný prenos osobných údajov

7.1.

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie prevádzkovateľ nezamýšľa.

7.2.

Výnimkou môžu byť prípady, keď dochádza k takému prenosu údajov pri využití služieb dodávaných treťou stranou so sídlom v tretej krajine, aby bolo možné užívateľovi poskytnúť on-line produkty ponúkané na internetovom portáli prevádzkovateľa.

7.3.

Prevádzkovateľ pri prevádzkovaní tohto internetového portálu využíva najmä, nie však výlučne, nasledovné služby tretej strany spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“), a to Google Analytics, Google Maps, Google Fonts a Google reCAPTCHA. V rámci toho existuje možnosť prenosu určitých osobných údajov potrebných na poskytnutie daných služieb do dotknutých spoločností.

8.

Doba uchovávania osobných údajov

8.1.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

8.2.

Pri uchovávaní osobných údajov sa zároveň riadi povinnými dobami uchovávania ustanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.

Automatizované individuálne rozhodovanie

9.1.

Z hľadiska nakladania s osobnými údajmi dotknutej osoby prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania. Nedochádza teda k rozhodovaniu čisto technologickými prostriedkami a automatizovanými postupmi na základe ľubovoľného druhu údajov, či zadania vstupných parametrov bez ľudského zásahu.

10.

Oprávnenia dotknutej osoby

10.1.

Ak sa spracúvanie osobných údajov sa v danom prípade riadi výlučne ustanovením článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

10.2.

Užívateľ, ktorý je dotknutou osobou, má zároveň právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu (s výnimkou spracúvania osobných údajov vo verejnom záujme, alebo ak je daný oprávnený záujem prevádzkovateľa), ako aj právo na prenos svojich osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a nedochádza tým k nepriaznivým následkom na práva a slobody iných.

10.3.

Pri požadovaní opravy alebo doplnenia nesprávnych, neaktuálnych či neúplných osobných údajov nie je rozhodujúci dôvod vzniku nepresnosti.

10.4.

Prevádzkovateľ je povinný vyhovieť žiadosti dotknutej osoby a opraviť alebo vymazať všetky jej osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené Nariadením GDPR.

10.5.

Obmedzenie spracúvania osobných údajov je možné využiť napríklad v situácii, keď dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, a to na dobu umožňujúcu prevádzkovateľovi overiť správnosť spochybnených osobných údajov.

10.6.

Pri uplatnení svojich práv sa môže dotknutá osoba obrátiť priamo na prevádzkovateľa.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

L&C Docs, s.r.o.
Jiráskova 6041/19, 917 02 Trnava, Slovensko
IČO: 53 475 143
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava
Oddiel: Sro, Vložka č.: 48208/T
Kontakt: Žiadosti (osobné údaje)

11.

Dozorný orgán

11.1.

V zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov prináleží dotknutej osobe aj právo obrátiť sa so sťažnosťou týkajúcou sa spracúvania jej osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje dozorného orgánu sú nasledovné:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Tel.: +421 (0)2 32 313 214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk