Všeobecné obchodné podmienky

pre internetový portál www.evzory.sk

Platné a účinné od 21.07.2021

( pdf súbor )

Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti L&C Docs, s.r.o.

pre internetový portál www.evzory.sk

1.

Všeobecné ustanovenia

1.1.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti L&C Docs, s.r.o., so sídlom Jiráskova 6041/19, 917 02 Trnava, IČO: 53 475 143, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 48208/T (ďalej len „poskytovateľ“), ako i práva a povinnosti užívateľov v súvislosti s užívaním informačného systému poskytovateľa.

1.2.

VOP zároveň ustanovujú podmienky, za ktorých poskytovateľ poskytuje užívateľom prístup k webovému sídlu poskytovateľa a ním poskytovaným službám prostredníctvom informačného systému poskytovateľa.

2.

Úvodné ustanovenia

2.1.

Poskytovateľ je prevádzkovateľom internetového portálu www.evzory.sk (ďalej len „portál“). Prostredníctvom portálu prevádzkovateľ poskytuje užívateľom k odberu automatizované informačné systémy (ďalej len „on-line produkty“), vrátane štandardizovaných vzorov právnych a komerčných dokumentov, ktoré si môžu užívatelia upravovať a použiť pri vytváraní vlastných dokumentov podľa ich konkrétnych potrieb (ďalej len „štandardizované vzory dokumentov“). Jednotlivé on-line produkty sú podrobnejšie upravené v osobitných všeobecných produktových podmienkach poskytovateľa, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

2.2.

Zároveň poskytovateľ poskytuje užívateľom voľný prístup k sprievodným komentárom a výkladu informačného charakteru právnych a obchodných inštitútov viažucich sa k ponúkaným on-line produktom (ďalej len „informačné materiály“).

2.3.

Užívateľom on-line produktov a informačných materiálov poskytovateľa sa na účely týchto VOP rozumejú fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré užívajú, nakupujú alebo žiadajú on-line produkty a informačné materiály poskytované poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP (ďalej len „užívateľ“).

3.

Užívanie webového sídla poskytovateľa

3.1.

Užívateľ je oprávnený užívať webové sídlo poskytovateľa výhradne v súlade s podmienkami upravenými týmito VOP.

3.2.

Užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ prostredníctvom prevádzkovaného portálu neposkytuje právne poradenstvo a ani iné právne služby podľa osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.3.

Osoba, ktorá nesúhlasí s týmito VOP je povinná zdržať sa používania akýchkoľvek on-line produktov a informačných materiálov poskytovateľa, a to aj užívania voľne prístupného, nespoplatneného obsahu a zároveň je povinná opustiť portál poskytovateľa.

4.

On-line produkty a informačné materiály

4.1.

Jednotlivé on-line produkty a podmienky ich poskytovatovania poskytovateľom sú bližšie upravené v osobitných všeobecných produktových podmienkach poskytovateľa pre dané on-line produkty.

4.2.

Štandardizované vzory dokumentov poskytovateľa ako jeden z jeho on-line produktov majú povahu typizovaných formulárov (vzorových dokumentov), ktoré majú len informatívny a odporúčací charakter.

4.3.

Štandardizované vzory dokumentov nemajú povahu finálnych právnych dokumentov aplikovateľných na konkrétne právne vzťahy.

4.4.

Užívateľ si po sprístupnení vzorového dokumentu poskytovateľom môže na jeho základe, prostredníctvom informačného systému poskytovateľa, sám vytvoriť konečnú verziu dokumentu, ktorá bude prispôsobená jeho osobitným požiadavkám a špecifikám daného právneho alebo obchodného vzťahu, a za ktorého obsah a spôsob použitia zodpovedá výhradne užívateľ.

4.5.

Informačné materiály sprístupnené na webovom sídle poskytovateľa majú len informatívny charakter a sú užívateľom voľne prístupné. Užívatelia ich môžu užívať bez spoplatnenia avšak výhradne na svoju zodpovednosť a vlastné riziko. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za úplnosť, presnosť a aktuálnosť informácií uvedených v informačných materiáloch.

4.6.

Na účely odberu a použitia on-line produktov poskytovateľa je nevyhnutná registrácia užívateľa. Na účely prístupu k informačným materiálom sa predchádzajúca registrácia užívateľa nevyžaduje.

5.

Poskytovanie on-line produktov

5.1.

Predaj jednotlivých typov štandardizovaných vzorov dokumentov a iných on-line produktov poskytovateľa je upravený bližšie v osobitných všeobecných produktových podmienkach poskytovateľa pre dané on-line produkty.

5.2.

V prípade poskytovania on-line produktov poskytovateľom ide o produkty a služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov veku.

5.3.

Vznik zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom pri kúpe on-line produktu poskytovateľa vzniká (i.) vyplnením a potvrdením objednávky užívateľom na internetovom portáli poskytovateľa, (ii.) zaplatením kúpnej ceny vzorového dokumentu.

5.4.

Uzatvorením zmluvy sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné pre zmluvné strany.

6.

Cena on-line produktov

6.1.

Cena za dodanie alebo poskytnutie on-line produktov poskytovaných užívateľovi za odplatu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa zverejneného na portáli poskytovateľa, a to na príslušnej podstránke portálu k požadovanému on-line produktu.

6.2.

Užívateľ okrem ceny za on-line produkt neuhrádza poskytovateľovi žiadne ďalšie poplatky.

6.3.

Poskytovateľ sprístupní užívateľovi požadované on-line produkty až po úhrade celej kúpnej ceny užívateľom. Užívateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi kúpnu cenu on-line produktu jedným z nasledovných spôsobov:

  • internet banking - platba na účet poskytovateľa prostredníctvom online platobných nástrojov bánk,
  • platobná brána (card pay) - platba kartou online na účet poskytovateľa s využitím debetných alebo kreditných platobných kariet, alebo
  • iný spôsob na základe predchádzajúcej osobitnej dohody s poskytovateľom, napr. prevod na bankový účet poskytovateľa.

6.4.

Záväzok užívateľa zaplatiť kúpnu cenu on-line produktu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet poskytovateľa.

6.5.

Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník za poskytované on-line produkty. Zmeny cenníka sa budú vzťahovať len na nové obchodné prípady a nebudú sa dotýkať už realizovaných objednávok užívateľov.

7.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1.

Užívateľ je povinný sa riadne oboznámiť s týmito VOP pred uzatvorením zmluvného vzťahu s poskytovateľom, ako i pred užívaním webového sídla poskytovateľa, vrátane informačných materiálov nachádzajúcich sa na portáli poskytovateľa.

7.2.

Užívateľ je oprávnený si prostredníctvom informačného systému poskytovateľa zriadiť na portáli užívateľský účet, zrušiť užívateľský účet, užívať užívateľský účet a webovú stránku poskytovateľa, a to podľa podmienok a pravidiel stanovených týmito VOP.

7.3.

Užívateľ je povinný pri registrácii a realizácii objednávky on-line produktov poskytovateľa uviesť pravdivé, úplné a presné identifikačné údaje a písomne prostredníctvom informačného systému poskytovateľa oznámiť poskytovateľovi ich prípadnú zmenu. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii alebo objednávke a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.

7.4.

Za správnosť údajov vložených do informačného systému poskytovateľa na portáli a ich spracúvanie v informačnom systéme zodpovedá výlučne užívateľ. Užívateľ dáva poskytovateľovi súhlas so spracovaním ním vložených osobných údajov v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.5.

Užívateľ sa zaväzuje chrániť prihlasovacie údaje do informačného systému poskytovateľa pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Užívateľ nie je oprávnený poskytnúť prihlasovacie údaje tretej osobe.

7.6.

Poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť za odplatu používať a prispôsobovať si on-line produkty poskytovateľa v súlade s týmito VOP, pričom poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu alebo úprave on-line produktov a týchto VOP.

7.7.

Užívateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by dochádzalo alebo mohlo dôjsť ku poškodeniu, zničeniu alebo obmedzeniu funkčnosti informačného systému poskytovateľa alebo mohlo viesť k akejkoľvek inej ujme na právach a oprávnených záujmoch poskytovateľa alebo tretích osôb.

7.8.

Poskytovateľ je oprávnený dočasne alebo trvalo zablokovať alebo vymazať užívateľský účet užívateľa, vrátane všetkých dát na ňom uložených, pri hrubom porušení alebo opakovanom porušovaní týchto VOP a všeobecne záväzných právnych predpisov zo strany užívateľa, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia alebo upozornenia užívateľa.

7.9.

Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie on-line produktov a informačných materiálov z dôvodu nutnej správy, údržby alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi, či jeho súhlasu, a na nevyhnutnú dobu.

7.10.

Sprístupnené štandardizované vzory dokumentov si užívateľ môže prostredníctvom informačného systému poskytovateľa ďalej upravovať a meniť podľa potrieb a sám si vytvoriť vlastnú finálnu verziu konkrétneho dokumentu.

7.11.

Užívateľ je oprávnený užívať on-line produkty a informačné materiály poskytovateľa, ako aj predmety ochrany práva duševného vlastníctva, ako sú najmä autorské diela a databázy sprístupnené poskytovateľom v rámci udelenej licencie. Rozsah a podrobnosti jednotlivých licencií sú upravené v osobitných všeobecných produktových podmienkach poskytovateľa, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. Obsah portálu je chránený v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, ku ktorému majetkové práva vykonáva poskytovateľ.

7.12.

Užívateľ berie na vedomie, že nesprávne vyplnenie štandardizovaných vzorových dokumentov alebo ich nenáležité použitie, nezodpovedajúce danému právnemu alebo skutkovému stavu, môže mať za následok neplatnosť ním zamýšľaného úkonu.

7.13.

Užívateľ je tiež uzrozumený, že on-line produkty a informačné materiály vychádzajú z právnej úpravy platnej a účinnej v čase vytvorenia príslušného on-line produktu alebo informačného materiálu, ktorá sa mohla ku dňu jeho poskytnutia alebo použitia užívateľom zmeniť, a preto je potrebné vždy pred použitím daného on-line produktu užívateľom, aby si preveril, či nedošlo k prípadnej zmene právnej úpravy vzťahujúcej sa na tvorbu požadovaného on-line produktu alebo informačného materiálu.

7.14.

Užívateľ súhlasí, že poskytovateľ je oprávnený subkontrahovať niektoré služby alebo ich časť od tretích osôb, t.j. iných poskytovateľov.

7.15.

Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať v on-line produktoch a na internetovom portáli reklamu, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

8.

Zodpovednosť za vady a za škodu

8.1.

Poskytovateľ zodpovedá za vady dodaného plnenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä podľa ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade dodania vadných štandardizovaných vzorových dokumentov poskytovateľ bezodkladne, na vlastné náklady zabezpečí ich opravu a doručenie užívateľovi. Za vadné on-line produkty a informačné materiály sa nepovažujú najmä také, ktoré nie sú v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi z dôvodu zmien právnych predpisov, ku ktorým došlo po ich vytvorení.

8.2.

Užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za škody alebo iné ujmy, priamo či nepriamo spôsobené najmä nesprávnym výberom štandardizovaných vzorových dokumentov, ich nesprávnym použitím, porušením záväzkov užívateľa z VOP, nedodržaním pokynov poskytovateľa, v prípade zásahu tretích osôb, či okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť vrátane vyššej moci, v prípade nemožnosti užívateľa pripojiť sa ku portálu, v prípade poruchy na zariadení tretích osôb alebo ktoré boli spôsobené inou neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v poskytovaní on-line produktov a informačných materiálov či inými príčinami, ktoré nevyplývajú z poskytovania on-line produktov alebo informačných materiálov poskytovateľom, ani nie sú poskytovateľom zavinené.

8.3.

Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu (vrátane ušlého zisku), ktorá vznikla užívateľovi v súvislosti s užívaním on-line produktov a informačných materiálov a právnymi alebo inými úkonmi, pri ktorých tvorbe alebo realizácii užívateľ použil on-line produkty alebo informačné materiály poskytovateľa.

9.

Ochrana osobných údajov

9.1.

Užívateľ v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje poskytovateľovi osobné údaje na účely vytvorenia platnej objednávky, uzatvorenia kúpnej zmluvy, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie objednávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi poskytovateľom a užívateľom.

9.2.

Podrobnosti k ochrane osobných údajov užívateľov sú upravené bližšie v osobitných zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa.

10.

Reklamácie, sťažnosti a iné podania

10.1.

V prípade akýchkoľvek problémov s on-line produktami môže užívateľ kontaktovať poskytovateľa prostredníctvom osobitnej stránky poskytovateľa určenej na tento účel.

10.2.

Akékoľvek reklamácie užívateľa v postavení spotrebiteľa budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Reklamáciu je potrebné uplatniť prostredníctvom osobitnej reklamačnej stránky na internetovom portáli poskytovateľa alebo písomne na jeho adrese.

10.3.

Poskytovateľ vybaví reklamáciu užívateľa jedným z nasledovných spôsobov, a to odovzdaním opraveného on-line produktu, výmenou on-line produktu, vrátením kúpnej ceny on-line produktu, vyplatením primeranej zľavy z ceny on-line produktu alebo jej odôvodneným zamietnutím.

10.4.

V prípade vybavenia reklamácie vrátením kúpnej ceny on-line produktu alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny on-line produktu bude kúpna cena alebo jej časť v podobe zľavy z ceny poskytovateľom bezodkladne prevedená späť na bankový účet resp. platobnú kartu užívateľa, z ktorého bola kúpna cena uhradená.

10.5.

Reklamácia bude vybavená poskytovateľom najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11.

Riešenie sporov

11.1.

Akékoľvek spory medzi poskytovateľom a užívateľom sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom v Slovenskej republike, a to podľa slovenského práva.

11.2.

Užívateľ v postavení spotrebiteľa si môže voči poskytovateľovi uplatňovať svoje práva aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov zapísaného do zoznamu vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

11.3.

Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže podať návrh na alternatívne riešenie sporu s poskytovateľom aj prostredníctvom európskej platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú zabezpečuje Európska komisia, dostupnej na webovej stránke: Riešenie sporov online (webový portál Európa).

11.4.

Orgánom dozoru v podobe alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa v prípade potreby môže užívateľ obrátiť.

12.

Záverečné ustanovenia

12.1.

Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

12.2.

Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

12.3.

Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, nie je oprávnený v danom prípade spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho odstúpiť od zmluvy, nakoľko sú tu okolnosti, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, uvedené ďalej. Podľa ustanovenia § 7 ods. 6 písm. a) a l) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak a) poskytovanie služby začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby; l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy a rovnako berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

12.4.

Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom vyhlasuje, že výslovne súhlasí s tým, aby sa poskytovanie služby podľa zmluvy alebo poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo ihneď po uzatvorení zmluvy, resp. súčasne s uzatvorením zmluvy a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ týmto dáva poskytovateľovi výslovný súhlas, aby začal s poskytovaním služby alebo elektronického obsahu ihneď po uzavretí zmluvy, a to ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

12.5.

Užívateľ, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, môže odstúpiť od zmluvy len v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.

12.6.

Užívateľ berie na vedomie, že k úplnému poskytnutiu on-line produktov podľa zmluvy dochádza okamihom sprístupnenia on-line produktov v elektronickej forme užívateľovi.

12.7.

Neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť akéhokoľvek ustanovenia VOP nemá za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť ostatných ustanovení VOP, pokiaľ nejde o skutočnosť, s ktorou spája takéto účinky všeobecne záväzný právny predpis. Zmluvné strany pre takýto prípad dojednali, že neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené iným ustanovením, ktoré svojím obsahom a zmyslom najlepšie zodpovedá obsahu a zmyslu pôvodného (neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného) ustanovenia. To isté platí aj pre prípad zmluvnej medzery.