Kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu

Vzor kúpno-predajnej zmluvy, ktorá je osobitne upravená pre potreby predaja bytu aj so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku v prípadoch rôznych foriem vlastníctva (t.j. výlučného vlastníctva, ako aj podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva).

Odpovedzte na nasledujúce otázky, na základe ktorých sa Vám vygeneruje dokument na mieru.

Koľko osôb je na každej zmluvnej strane? *
Aká je forma vlastníckych vzťahov predávajúcich k predávanému bytu? *
Aká bude forma vlastníckych vzťahov kupujúcich ku kupovanému bytu po jeho nadobudnutí? *
Sú súčasťou prevodu aj spoluvlastnícke podiely na pozemkoch, na ktorých je obytný dom postavený? *
Sú obytný dom, v ktorom sa nachádza predávaný byt, a pozemky, na ktorých je tento obytný dom postavený, zapísané na jednom spoločnom liste vlastníctva? *
Chcete si zabezpečiť vzájomné plnenia medzi oboma zmluvnými stranami? *
Aký spôsob zabezpečenia chcete použiť? *
Akým spôsobom sa bude platiť kúpna cena za byt? *
Bude sa kúpna cena prevádzať na jeden alebo viacero bankových účtov? *
Sú na liste vlastníctva k prevádzanému bytu a spoluvlastníckym podielom zapísané nejaké ťarchy a vecné bremená? *
Zaviaže sa predávajúci vymazať pri predaji nejaké záložné alebo iné práva, ktoré sú na liste vlastníctva k nehnuteľnostiam zapísané? *
Zostanú po výmaze takých záložných alebo iných práva nejaké ťarchy alebo vecné bremená zapísané na liste vlastníctva k nehnuteľnostiam vo vzťahu k prevádzaným nehnuteľnostiam? *
Nachádzajú sa v obytnom dome nejaké zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva? *
Kto vykonáva správu domu, v ktorom sa nachádza predávaný byt? *

* povinné pole