Výpoveď z pracovného pomeru zamestnancom

Vzor formálneho dokumentu, ktorým sa v závislosti od situácie daného zamestnanca podáva výpoveď z pracovného pomeru alebo oznamuje skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Odpovedzte na nasledujúce otázky, na základe ktorých sa Vám vygeneruje dokument na mieru.

Pôjde o skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe? *
Chcete uviesť v oznámení dĺžku skúšobnej doby? *
Došlo k predĺženiu skúšobnej doby z dôvodu prekážok na strane zamestnanca? *
Chcete uviesť dôvod skončenia pracovného pomeru? *
Kedy má dôjsť ku skončeniu pracovného pomeru? *
Požiadal zamestnanec zamestnávateľa pred podaním tejto výpovede písomne o skončenie pracovného pomeru dohodou? *
Bola táto žiadosť písomne odmietnutá zamestnávateľom ku dňu navrhnutého skončenia pracovného pomeru? *
Chcete uviesť dôvod výpovede? *
Chcete uviesť presnú dĺžku výpovednej doby? *
Chcete uviesť presný dátum, kedy má dôjsť ku skončeniu pracovného pomeru? *
Je súčasťou tohto oznámenia o skončení pracovného pomeru aj žiadosť zamestnanca o vydanie pracovného posudku zamestnávateľom? *
Je súčasťou tejto výpovede aj žiadosť zamestnanca o vydanie pracovného posudku zamestnávateľom? *
Chcete v oznámení uviesť zdvorilé poďakovanie zamestnávateľovi za poskytnutú pracovnú príležitosť a získané pracovné skúsenosti? *
Akým spôsobom sa doručí písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru zamestnávateľovi? *
Chcete vo výpovedi uviesť zdvorilé poďakovanie zamestnávateľovi za poskytnutú pracovnú príležitosť a získané pracovné skúsenosti? *
Akým spôsobom sa doručí táto výpoveď zamestnávateľovi? *

* povinné pole