Kúpna zmluva o prevode vlastníctva domu

Vzor kúpno-predajnej zmluvy, ktorá je osobitne upravená pre potreby predaja rodinného domu aj s priľahlými pozemkami a stavbami v prípadoch rôznych foriem vlastníctva (t.j. výlučného vlastníctva, ako aj podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva).

Odpovedzte na nasledujúce otázky, na základe ktorých sa Vám vygeneruje dokument na mieru.

Koľko osôb je na každej zmluvnej strane? *
Sú predávaný dom a s ním prevádzané pozemky zapísané na jednom spoločnom liste vlastníctva? *
Aká je forma spoluvlastníckych vzťahov predávajúcich k predávaným nehnuteľnostiam? *
Aká bude forma spoluvlastníckych vzťahov kupujúcich k predávanému domu po jeho nadobudnutí? *
Chcete si zabezpečiť vzájomné plnenia medzi oboma zmluvnými stranami? *
Aký spôsob zabezpečenia chcete použiť? *
Akým spôsobom sa bude platiť kúpna cena za dom? *
Bude sa kúpna cena prevádzať na jeden alebo viacero bankových účtov? *
Sú na liste vlastníctva k nehnuteľnostiam zapísané nejaké ťarchy a vecné bremená? *
Zaviaže sa predávajúci vymazať pri predaji nejaké záložné alebo iné práva, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva k nehnuteľnostiam? *
Zostanú po výmaze takých záložných alebo iných práv nejaké ťarchy alebo vecné bremená zapísané na liste vlastníctva k nehnuteľnostiam? *

* povinné pole