Všeobecné produktové podmienky

„Štandardizované vzory dokumentov“

Platné a účinné od 21.07.2021

( pdf súbor )

Všeobecné produktové podmienky

obchodnej spoločnosti L&C Docs, s.r.o.

pre on-line produkt

„Štandardizované vzory dokumentov“

1.

Všeobecné ustanovenia

1.1.

Tieto všeobecné produktové podmienky (ďalej len „VPP“) nadväzujú na všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa, pričom dopĺňajú práva a povinnosti spoločnosti L&C Docs, s.r.o., so sídlom Jiráskova 6041/19, 917 02 Trnava, IČO: 53 475 143, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 48208/T (ďalej len „poskytovateľ“) ako i práva a povinnosti užívateľov upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach poskytovateľa (ďalej len „VOP“) v súvislosti s užívaním informačného systému poskytovateľa a predajom on-line produktov poskytovateľa, ktorými sú štandardizované vzory dokumentov podľa bodu 2.1. VOP.

1.2.

Tieto VPP upravujú podmienky, za ktorých poskytovateľ (predávajúci) predá užívateľom (kupujúcim) vyžiadané on-line produkty poskytovateľa prostredníctvom jeho informačného systému, ktorými sú štandardizované vzory dokumentov.

2.

Objednávanie on-line produktov

2.1.

Užívateľ v prípade objednania štandardizovaného vzoru dokumentu poskytovateľa vyplní elektronický objednávkový formulár prístupný na internetovom portáli poskytovateľa.

2.2.

Odoslaním objednávky užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny a podmienky poskytnutia daného štandardizovaného vzoru dokumentu podľa aktuálneho cenníka, že sa oboznámil so znením VOP a týchto VPP platným v čase odoslania objednávky a že sa týmito VOP a VPP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, riadia zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom.

2.3.

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou pri vypĺňaní objednávkového formulára sprístupňuje poskytovateľovi svoje osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, vek, adresa bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa) a vyslovuje tiež svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytovateľom. V objednávke musí užívateľ výslovne udeliť súhlas s týmito VPP, inak nebude jeho objednávka v informačnom systéme poskytovateľa zaznamenaná a spracovaná.

2.4.

Užívateľ vytvorením objednávky a súhlasom s týmito VPP udeľuje súhlas s elektronickou fakturáciou. Vystavené faktúry (daňové doklady) budú prístupné užívateľovi elektronicky na stiahnutie prostredníctvom jeho užívateľského účtu na portáli poskytovateľa. O tejto skutočnosti bude užívateľ informovaný poskytovateľom prostredníctvom e-mailovej adresy registrovanej užívateľom pre jeho užívateľský účet na portáli poskytovateľa po úhrade ceny užívateľom.

2.5.

Poskytovateľ bezodkladne elektronicky potvrdí užívateľovi prijatie objednávky on-line produktov (štandardizovaných vzorov dokumentov) na jeho e-mailovú adresu registrovanú užívateľom pre jeho užívateľský účet na portáli poskytovateľa a presmeruje užívateľa na platobnú bránu alebo internet banking za účelom úhrady ceny.

2.6.

Potvrdenie objednávky bude pri užívateľovi, ktorý je spotrebiteľom, obsahovať potvrdenie o uzavretí zmluvy na diaľku, ktoré bude obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 6 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.7.

Užívateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť svoju objednávku až do okamihu vykonania úhrady kúpnej ceny za objednaný on-line produkt podľa článku 3 týchto VPP.

3.

Platobné podmienky on-line produktov

3.1.

Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas (bezodkladne po doručení potvrdenia objednávky; najneskôr v stanovenej lehote splatnosti) zaplatiť prostredníctvom služby platobnej brány alebo internet bankingu používaného poskytovateľom cenu za poskytované on-line produkty uvedenú v potvrdení objednávky.

3.2.

Pokiaľ nedôjde k úhrade ceny užívateľom prostredníctvom platobnej brány alebo internet bankingu bezprostredne po doručení potvrdenia objednávky poskytovateľom, poskytovateľ o tejto skutočnosti pošle užívateľovi správu na e-mailovú adresu registrovanú užívateľom pre jeho užívateľský účet na portáli poskytovateľa. Táto správa bude zároveň obsahovať platobné údaje k úhrade ceny a odkaz na službu platobnej brány alebo internet bankingu používanú poskytovateľom, prostredníctvom ktorej užívateľ uhradí cenu objednaných on-line produktov.

3.3.

Pokiaľ nebude cena v lehote splatnosti užívateľom zaplatená, objednávka sa ruší a zmluva stráca bez ďalšieho platnosť a účinnosť.

3.4.

Bezodkladne po pripísaní ceny on-line produktov na účet poskytovateľa zašle poskytovateľ užívateľovi elektronicky potvrdenie na e-mailovú adresu registrovanú užívateľom pre jeho užívateľský účet na portáli poskytovateľa. Potvrdenie bude obsahovať aj internetovú URL adresu na portáli poskytovateľa, kde budú užívateľovi sprístupnené objednané on-line produkty (štandardizované vzory dokumentov) prostredníctvom jeho užívateľského účtu, avšak najneskôr do 3 pracovných dní od úplného zaplatenia ceny za on-line produkty a pripísaní celej sumy úhrady na účet poskytovateľa. Potvrdenie bude tiež obsahovať informáciu o sprístupnení objednaného štandardizovaného vzoru dokumentu užívateľovi.

3.5.

Dňom zaplatenia, resp. platby ceny sa rozumie deň pripísania celej ceny on-line produktov v prospech bankového účtu poskytovateľa.

4.

Sprístupnenie on-line produktov

4.1.

Štandardizované vzory dokumentov sprístupnené užívateľovi prostredníctvom portálu poskytovateľa si užívateľ môže následne podľa svojich potrieb upravovať v informačnom systéme poskytovateľa podľa aktuálneho cenníka a podmienok platných pre daný on-line produkt.

4.2.

Sprístupnením sa na účely VOP a týchto VPP rozumie možnosť užívateľa stiahnuť si po úprave požadovaný on-line produkt (štandardizovaný vzor dokumentu) z portálu poskytovateľa (tzv. download) v elektronickej forme vo formátoch uvedených v aktuálnom cenníku alebo podmienkach platných pre daný on-line produkt.

5.

Záverečné ustanovenia

5.1.

Tieto VPP tvoria neoddeliteľnú súčasť VOP a strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VPP.

5.2.

Neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť akéhokoľvek ustanovenia VPP nemá za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť ostatných ustanovení VPP, pokiaľ nejde o skutočnosť, s ktorou spája takéto účinky všeobecne záväzný právny predpis. Zmluvné strany pre takýto prípad dojednali, že neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené iným ustanovením, ktoré svojím obsahom a zmyslom najlepšie zodpovedá obsahu a zmyslu pôvodného (neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného) ustanovenia. To isté platí aj pre prípad zmluvnej medzery.